Podmínky věrnostního programu

Podmínky věrnostního programu

Vážený zákazníku, dříve než vyplníte registrační formulář, přečtěte si prosím Podmínky členství v Kafe Mělník Věrnostním programu.

PODMÍNKY ČLENSTVÍ

Podmínky členství v Kafe Mělník Věrnostním programu (dále jen „podmínky členství“) upravují pravidla fungování věrnostního klubu Kafe Mělník (dále jen „klub“), jehož provozovatelem je společnost Because Coffee s.r.o, náměstí Přátelství 1518/4, Hostivař, 102 00 Praha 10 , IČ: 053 94 694, DIČ: CZ05394694, Spisová značka: C 262985 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „provozovatel“), jakož i práva a povinnosti vyplývající z členství zákazníka v klubu (dále jen „vy“ nebo „člen“) a práva a povinnosti provozovatele ve vztahu k členovi v rámci klubu.

I. ČLENSTVÍ V KLUBU

 1. Pokud se chcete stát členem klubu, je zapotřebí, abyste:
  • byl/a starší 18 let včetně,
  • převzal/a věrnostní kartu Kafe Mělník v jakékoli pobočce Kafe Mělník,
  • řádně a pravdivě vyplnil/a registrační údaje na internetové stránce FORMULÁŘ ZDE (dále jen „webový portál“),
  • potvrdil/a, že souhlasíte s podmínkami členství,
 2. Souhlas s podmínkami členství můžete udělit zaškrtnutím příslušného políčka/políček „Souhlasím s podmínkami členství ve věrnostním programu Kafe Mělník“ při registraci na webovém portále.

II. VĚRNOSTNÍ KARTA

 1. Věrnostní karta je aktivní již při jejím předání v kavárně Kafe Mělník.
 2. Věrnostní karta může být využívána ve všech pobočkách Kafe Mělník. Ke sbírání bodů dle článku IV. a pro účely jejího aktivního užívání (tj. aby nedošlo k její deaktivaci a ke zrušení členství v klubu) je nutné věrnostní kartu předložit vždy před zaplacením nákupu v pobočkách Kafe Mělník nebo sdělit její číslo prodejci.
 3. Věrnostní karta je nepřenositelná na jinou osobu. Jste povinen/a věrnostní kartu chránit před poškozením, zničením, ztrátou a zneužitím třetí osobou. Nejste oprávněn/a umožnit využívání věrnostní karty třetí osobou.
 4. Provozovatel je oprávněn věrnostní kartu deaktivovat zejména v případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k jejímu zneužití. Provozovatel nenese odpovědnost za ztrátu, zneužití či zničení věrnostní karty. V případě ztráty, zneužití či zničení napište na náš email info@kafemelnik.cz a kartu Vám zablokujeme. Zablokováním věrnostní karty nedochází k automatickému zrušení členství. Dojde-li k zablokování věrnostní karty a máte-li zájem i nadále setrvat v klubu, vyzvedněte bez zbytečného odkladu na kterékoli prodejně Kafe Mělník novou věrnostní kartu.
 5. Provozovatel je oprávněn Vaši věrnostní kartu deaktivovat v případě, že ji po dobu delší než 1 rok aktivně nevyužíváte (tj. při nákupech v Kafe Mělník aktivně neužíváte věrnostní kartu). V případě deaktivace věrnostní karty dle předchozí věty dochází zároveň ke zrušení členství v klubu a k výmazu bodů  a výhod.
 6. V případě poškození věrnostní karty jste oprávněn/a požadovat výměnu karty.

III. VÝHODY KLUBU

 1. Členství v klubu Vám přináší zejména následující výhody:
  • sbírání bodů – z hodnoty nákupu se Vám načte 10% bonus z hodnoty nákupu bez DPH ve formě bodů bez ohledu na způsob platby (platbu pro načítání bodů můžete provést v hotovosti, platební kartou, stravenkami). Nasbírané body můžete využít k nákupu věcí z našeho katalogu Věrnostní program – odměny. Z Vašeho konta bude odečten počet bodů odpovídající hodnotě Vašeho nákupu. Při platbě poukázkami se Vám nenačítá bonus ve výši 10% ve formě bodů. Platbu pomocí bodů můžete provést pouze v případě, že jejich počet na Vašem účtu je stejný nebo vyšší než hodnota Vašeho nákupu.
  • informace o všech akcích a novinkách Kafe Mělník;
  • slevové vouchery včetně slevových voucherů na celý sortiment Kafe Mělník dle Vašich nákupních preferencí a Vašeho nákupního koše;
  • slevy u partnerů Kafe Mělník;
  • zařazení do soutěží pořádaných provozovatelem v rámci klubu a uveřejněných na webovém portálu.
 2. Vaše body jsou nepřevoditelné na jiného člena klubu. V případě vrácení již zakoupeného výrobku budou body získané za nákup tohoto výrobku automaticky odečteny. Veškeré případné reklamace týkající se připsání cbodů na věrnostní kartu musejí být uplatněny při nákupu, k němuž se připisování bodů vztahuje. Na pozdější reklamace týkající se připsání bodů nebude brán zřetel.
 3. Výhody v rámci klubu mohou být dle uvážení provozovatele průběžně měněny či rušeny a informace o těchto změnách Vám budou v předstihu zpřístupněny na webovém portálu nebo v tištěné podobě na vyžádání na pobočkách Kafe Mělník.
 4. Provozovatel zpětně nenačítá na věrnostní kartu body za již realizované nákupy, nepředložíte-li věrnostní kartu přímo při nákupu v kamenné prodejně Kafe Mělník.

IV. UKONČENÍ / ZRUŠENÍ ČLENSTVÍ V KLUBU

 1. Své členství v klubu můžete kdykoliv ukončit, a to zasláním e-mailu provozovateli na následující e-mailovou adresu: info@kafemelnik.cz
 2. Provozovatel může Vaše členství v klubu zrušit pouze za podmínek uvedených v těchto podmínkách členství. Jakékoli zrušení členství v klubu ze strany provozovatele je provozovatel povinen, dříve než tak učiní, oznámit členovi prostřednictvím e-mailu a případně ho též vyzvat k nápravě.
 3. Zrušení uživatelského účtu ať z Vaší strany nebo ze strany provozovatele, má za následek zrušení členství, pokud není uvedeno v těchto podmínkách členství jinak, a nejste oprávněn/a požadovat po provozovateli jakoukoli nevyčerpanou výhodu či jinou výhodu nebo jakýkoli jiný nárok ať už z členství v klubu vyplývající nebo ne.

V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOUVISLOSTI S ČLENSTVÍM V KLUBU

 1. Provozovatel je v souvislosti s Vaší registrací do klubu, provozováním klubu a čerpáním výhod oprávněn ke zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, uživatelské jméno a heslo, jež jsou zároveň i povinné pro Vaši registraci do klubu, a dále datum narození, adresa bydliště a telefonní číslo, pokud tyto údaje při registraci dobrovolně poskytnete (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). Provozovatel je oprávněn tyto osobní údaje zpracovávat pro účely využívání výhod klubu uvedených v článku IV. těchto podmínek členství.
 2. Provozovatel je oprávněn Vás informovat o zboží a zasílat Vám obchodní sdělení na Vaši e-mailovou adresu. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoli zrušit kliknutím na řádek „Odhlašte se“ obsažený v elektronickém obchodním sdělení nebo prostřednictvím kontaktních údajů provozovatele uvedených v článku VII. těchto podmínek členství.
 3. Získá-li k tomu provozovatel výslovný odvolatelný souhlas, je oprávněn zpracovávat osobní údaje členů klubu za účelem využívání výhod klubu a dárků; profilovat členy klubu dle jejich nákupního koše; zařazovat členy klubu do soutěží a zveřejnit jméno a příjmení výherce soutěže na webovém portále či na sociálních sítích provozovatele. Podmínky soutěže budou vždy dostupné na webovém portálu, sociálních sítích provozovatele nebo na pobočkách Kafe Mělník. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro každý jednotlivý účel můžete udělit zaškrtnutím příslušného políčka/políček „Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účel…“ při registraci na webovém portálu, sociálních sítích nebo písemně při registraci na jakékoli pobočce Kafe Mělník, případně později prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu.
 4. Provozovatel může zpracováním Vašich osobních údajů pověřit třetí osoby, a to zejména osoby provádějící správu webového portálu. Provozovatel uzavře s takovými zpracovateli smlouvu o zpracování osobních údajů. Provozovatel předtím, než předá osobní údaje třetí osobě, poskytne Vám informace o příjemcích osobních údajů vyžadované obecně závaznými právními předpisy.
 5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání členství. Nad rámec takto stanovené doby je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy nebo po dobu potřebnou k vymáhání práv provozovatele vůči členovi. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a budou vždy dostatečně zabezpečeny a chráněny před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám.
 6. Máte veškerá práva vyplývající z obecně závazných právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů, tzn. jste oprávněn/a požadovat přístup k osobním údajům, opravu nebo výmaz osobních údajů, jakož i omezení zpracování osobních údajů. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo na přenositelnost osobních údajů. Jste oprávněn/a uplatnit veškerá tato práva prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku VII. těchto podmínek členství nebo prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož kontaktní údaje jsou dostupné na https://shop.kafemelnik.cz/kontakty/. Jste rovněž oprávněn/a podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto podmínky členství jsou vyhotoveny v českém jazyce. Provozovatel je oprávněn znění podmínek členství jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek členství. Provozovatel informuje o změně podmínek členství na webovém portálu, případně jiným vhodným způsobem, aby se mohli členové klubu bez obtíží seznámit s aktuálním zněním podmínek členství.
 2. Je-li některé ustanovení podmínek členství neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 3. Provozovatel je oprávněn po předchozím upozornění učiněném na webovém portálu a po uplynutí stanovené doby klub zrušit, v takovémto případě nemá člen právo požadovat po provozovateli jakoukoliv nevyčerpanou výhodu či jinou výhodu nebo jakýkoli jiný nárok ať už z členství v klubu vyplývající nebo ne.
 4. Případné dotazy týkající se klubu a členství v něm, těchto podmínek členství či práv na ochranu osobních údajů zasílejte na následující e-mailovou adresu: info@kafemelnik.cz

 

Tyto podmínky členství nabývají účinnosti dne 21.6.2021

instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share